ssgbg.se
Integritetspolicy

Integritetspolicy

Allmänna bestämmelser

1.Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad ”Personuppgiftsansvarig“).

2.Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig: Kontakt

3.Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Källan till personuppgifter

1.Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter som är nödvändiga för att köpt tjänst ska kunna fullföljas.

2.Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för redovisning och för nödvändig kommunikation mellan parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till tredje part.


Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos Kunden för följande ändamål:

1.Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig.

2.Kontaktuppgifter är nödvändiga för att tjänsten ska kunna upphandlas.


Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1.Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under 3 år efter avtalets ingående.

2.Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.


Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har Kunden följande rättigheter:

1.rätten till tillgång till personuppgifter;

2.rätten till rättelse av personuppgifter;

3.rätten att radera personuppgifter;

4.rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5.rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen via e-post skickat till: ssggbg@outlook.com


Säkerhet för personuppgifter

1.Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter.

2.Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.


Slutbestämmelser

1.Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på hemsidan.


Reglerna träder i kraft 2023-06-26